Verneombudstjenesten i et kontraktsforhold

Samarbeid for Sikkerhet
har gjennom en arbeidsgruppe samtaler og seminarer, kommet frem til at næringen i fellesskap må sette i verk tiltak som forbedrer de generelle arbeidsvilkårene for Verneombudstjenesten i et kontraktsforhold. Anbefalingen er en videreføring av Anbefaling 003/2001 om Pålagte HMS-forhold i kontrakter.
Denne Anbefalingen (015/2005) skal bidra til å sikre at verneombudstjenesten kan utføre sitt arbeid innen rammen av gjeldende lover og regelverk på en fullt ut forsvarlig måte, ref. Arbeidsmiljøloven og forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg (verneombudsforskriften).

Verneombudstjenesten i et kontraktsforhold
Denne Anbefalingen skal bidra til å sikre at verneombudstjenesten kan utføre sitt arbeid innen
rammen av gjeldende lover og regelverk på en fullt ut forsvarlig måte, ref. Arbeidsmiljøloven
og forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg (verneombudsforskriften).
Anbefalingen kan benyttes for alle tjenesteanskaffelser der leverandøren forutsettes å etablere
sin egen verneombudstjeneste i tilknytning til leveransen.
Anbudsinnbydelsen skal inneholde en beskrivelse av de krav og forventninger oppdragsgiver
har til leverandørens verneombudstjeneste med utgangspunkt i regelverkskravene og Norsok
S 006. Videre skal den angi hvem som er/skal være Hovedbedrift på stedet der arbeidet skal
utføres og forventet møtestruktur, deltakelse og møtested for vernemøter i regi av
hovedbedrift eller oppdragsgiver.
Oppdragsgiver skal påse at leverandøren etablerer en oversikt og en plan for sin
verneombudstjeneste før start av arbeidet. Et utkast av planen skal være vedlagt tilbudet.
Planen kan være et eget dokument eller en del av annen dokumentasjon som utarbeides som
en del av kontrakten.
I planen skal leverandøren beskrive hvordan myndighetenes, kontraktens og leverandørens
egne krav til verneombudstjenesten skal etterleves. Planen skal minst beskrive følgende:
- Leverandørens målsetning med verneombudstjenesten
- Verneombudstjenestens forankring i leverandørens organisasjon
- Verneombudstjenestens organisering og kommunikasjonslinjer, samt forholdet til
andre aktørers verneombudstjeneste på samme arbeidsplass (dersom det er aktuelt)
- Beskrivelse av verneombudets arbeidsoppgaver, basert på lovpålagte krav,
industristandarder og bransje- og selskapsspesifikke krav og behov
- Vise hvordan nødvendig tid er beregnet inn i bemanningsbudsjettet for å sikre aktiv
utøvelse av verneombudstjenesten
- Møtestruktur, deltagere på møtene og typiske emner
- Beskrivelse av leverandørens kompetansekrav for verneombud, basert på beskrivelsen
av arbeidsoppgavene, og en plan for gjennomføring av nødvendig opplæring og
beskrivelse av hvordan gjennomgått opplæring er dokumentert
- Beskrivelse av verneområder og valg av verneombud
- Beskrivelse av hvordan leverandøren følger opp at kravene i regelverket, og i
leverandørens plan for verneombudsarbeidet blir etterlevd i hele leverandørkjeden
Planen skal omfatte alle underleverandører av tjenester som omfattes av kontrakten.
Eventuelle spesielle ordninger som gjelder for underleverandører for korte oppdrag eller få
personer skal også beskrives.
Representanter fra verneombudstjenesten skal medvirke ved utarbeidelse av planen.
Før kontraktens inngåelse må det avklares hvordan verneombudstjenestens arbeid skal
kompenseres.

Ref:
Dette er html-versjonen av filen http://www.olf.no/?26944.pdf

Nyheter fra Industri Energi